فضای سبز شرکت آذریت

نمونه ای دیگر از فضای سبز شرکت آذریت در بهار سال 1392