مدیرعامل : حسن بدری

 

 

                                              مدیر امور اداری : علیرضا نیکنام                                                                         مدیر امور مالی : محمد طاهر علی پور 

                                             مدیر کنترل کیفی : --------------------                                                          سرپرست کارخانه : موسی تیزرو  

                                          سرپرست فروش و بازاریابی : کسری یاسمی                                                    سرپرست امور فنی : ------------

                                          سرپرست امور تولید : فرامرز عبدی                                                                      مدیر حراست : -----------

شما اینجا هستید: Home معرفی مدیران مدیر عامل و مدیران داخلی